SHEVCHENKO
Інститут літератури НАН України she.gif (5174 bytes) Портрет Шевченка
Рубрики енциклопедії

“Дівичії ночі”

“ДІВИЧІЇ НОЧІ” — описово-медитивний вірш Шевченка, написаний у Петербурзі 18 травня 1844. Автограф — у рукописній збірці “Три літа” (ІЛ. — Ф. 1. — № 74. — Арк. 21–21 зв.). Вперше опублікований у журналі “Нова громада” (1906. — № 10. — С. 67–68). Належить до так званої “жіночої лірики”, якою Шевченко розпочав свою творчість; це, власне, варіація “Думки” (“Нащо мені чорні брови”).

Художнє перевтілення автора у стихію душевних переживань самотньої дівчини, перейнятої тугою нерозділеного кохання, засвідчило не лише глибину міметичного аналізу явища, а й типову для українства “філософію серця”, атрибутовану яскраво емотивними рисами. Елементи жіночої психіки були притаманні й самому Шевченкові, відрефлектовували в багатьох його творах, де вольові, маскулінні імперативи поступалися м’яким, фемінізованим інтонаціям, наприклад, у поемі “Мар’яна-черниця”, два рядки з якої (“Висушили карі очі // Дівичії ночі”) поставлено епіграфом до аналізованого вірша.

Твір має двочастинну композиційну структуру. Лаконічна описова частина представляє охоплену еротичним переживанням героїню; тут актуалізуються ознаки жіночої природи, клішовані фольклором (“Розплелася густа коса // Аж до пояса”, “карі очі”, “білі руки”), доповнені образним ладом авторських тропів: “Розкрилися перси-гори — // Хвилі серед моря”. Момент невідповідності між сподіваним коханням і “подушкою холодною” різко контрастований, набуває загострено драматичного характеру. Розповідь драматизується передовсім тому, що виносяться в синтаксично й ритмічно наголошену позицію (завдяки перенесенням) протилежні за семантикою образи — дівочі мрії (про парубочий стан) та реальність (“подушка холодна”), відбувається їх зіткнення в одному, розділеному глибокою паузою рядку. Ця пауза неначе обриває злет побудованих на висхідній інтонації паралелістичних конструкцій, поділяючи першу частину вірша на два інтонаційно-синтаксичні періоди, що протиставляються: другий період — останнє речення, яке має спадну, вповільнену інтонацію.

В описовій рамці розгортається монолог дівчини, виповнений стихією “кордоцентризму”, що протистоїть критерію краси (“Я любить, я жити хочу // Серцем, не красою!”). Звідси окреслюється переконання, що тільки єдність у коханні з іншим — усупереч намірам “злих людей”, “світу лукавого” — здатна розв’язати життєво важливі проблеми, які лишаються поза межами можливого, коли “нема // Вірної дружини”, коли “Немає з ким полюбитись, // Серцем поділитись”. Пошуки сподіваного дружини — даремні, тому втрачається перспектива та сенс життя. Однак марно бачити тут песимістичний настрій, оскільки йдеться про етичні принципи, що стосуються підсвідомо вловлюваного прагнення вповні реалізувати своє жіноче єство. Градація дівочих переживань наближається до катарсису, але не обривається ним цілковито: “Та й оніміла, // Сльози полилися”. А після цього — “Білі руки простяглися, // В подушку впилися”.

Шевченко звернувся до структури класичного 14-складника, видозміненої на початку твору парним римуванням 8-складових та 6-складових рядків та вкорочуванням другого рядка. Тенденція її порушення ще більше спостерігається у другій частині вірша. Численні відхилення від строфічної конструкції та ненормативні паузи, спорадичні риторичні звертання тощо зумовлені потребою адекватного зображенн драматизованого переживання героїні. Поет урізноманітнював і римування, надавав римам особливого смислового навантаження задля додаткового поглиблення семантичного поля вірша (красою — злою, хочеш — ночі), застосовував різноскладове римування, зокрема чоловіче та дактилічне (коса — до пояса), практиковане в народній пісні.

Юрій Ковалів

Нашу інформацію найкраще дивитися програмою Internet Explorer 5 у режимі монітору: 1024х768х32


Attention: all pages available only with ukrainian descriptions. In order to read them it is necessary to have Cyrillic fonts installed on your computer system.

For download Windows' Cyrillic fonts click here

  | Купить деревообрабатывающий станок | Где купить бетон | Як купити квартиру від Києвом | Купити алюмінієвий профіль